หน้าหลัก  l  สมาชิก  l  ประชาสัมพันธ์  l  องค์ความรู้  l  ชุมชนนักปฏิบัติ l  ผู้เชี่ยวชาญ  l  Blog l  Webboard  l  Director Corner  l  FAQ  l  รายงาน
บทความและความรู้    ชุมชนนักปฎิบัติ  
กรุณา Login เพื่อเข้าใช้งานระบบ
หน้าหลัก > รายงานข้อมูลสถิติ > รายงาน สถานะขององค์ความรู้ แยกตามหมวดหมู่
รายงาน องค์ความรู้ แยกตาม องค์ความรู้/หมวดหมู่ความรู้
รายงานสถิติ

สรุปสถิติข้อมูล

จำนวนความรู้ (ใน CoP) จำนวนความรู้ (ใน Blog)
486 เรื่อง 175 เรื่อง


สรุปสถิติ จำนวนความรู้ แยกตามองค์ความรู้

องค์ความรู้ จำนวนความรู้
(ใน CoP)
เปิดดูความรู้
ด้านการเรียนการสอน [ CAT13080215452128500 ] 93 ความรู้ เปิดดู
ด้านการวิจัย [ CAT13080215453926092 ] 47 ความรู้ เปิดดู
ด้านการบริการทางวิชาการ [ CAT13080215460452113 ] 62 ความรู้ เปิดดู
ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [ CAT13080215463154804 ] 15 ความรู้ เปิดดู
ด้านการบริหารจัดการ [ CAT13080215500659564 ] 146 ความรู้ เปิดดู
ด้านอื่นๆ [ CAT13080215503582125 ] 140 ความรู้ เปิดดู
ความรู้ที่ยังไม่ได้ระบุ ประเภทองค์ความรู้ -17 ความรู้
รวม   486 ความรู้  


สรุปสถิติ จำนวนความรู้ แยกตามหมวดหมู่

หมวดหมู่ความรู้ จำนวนความรู้
(ใน CoP)
จำนวนความรู้
(ใน Blog)
เปิดดูความรู้
เบ็ตเตล็ด (Generalities) [ cat12032304372497198 ] 413 ความรู้ 0 ความรู้ เปิดดู
ปรัชญา (Philosophy) [ cat12032304355266955 ] 8 ความรู้ 0 ความรู้ เปิดดู
ศาสนา (Religion) [ cat12090315560329981 ] 3 ความรู้ 0 ความรู้ เปิดดู
สังคมศาสตร์ (Social sciences) [ cat12032304361387794 ] 50 ความรู้ 0 ความรู้ เปิดดู
ภาษา (Language) [ cat12032304362755269 ] 10 ความรู้ 0 ความรู้ เปิดดู
วิทยาศาสตร์ (Science) [ cat12032304364312977 ] 7 ความรู้ 0 ความรู้ เปิดดู
วิทยาศาสตร์ประยุกต์หรือเทคโนโลยี (Technology) [ cat12032304370071243 ] 29 ความรู้ 0 ความรู้ เปิดดู
ศิลปกรรมและการบันเทิง (Arts and recreation) [ cat12032304371287033 ] 8 ความรู้ 0 ความรู้ เปิดดู
วรรณคดี (Literature) [ cat12051705433535875 ] 0 ความรู้ 0 ความรู้ เปิดดู
ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ (History and geography) [ cat12051705452185849 ] 1 ความรู้ 0 ความรู้ เปิดดู
ความรู้ที่ยังไม่ได้ระบุ ประเภทหมวดความรู้ -43 ความรู้ 175 ความรู้
รวม 486 ความรู้ 175 ความรู้  
©2012 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย