หน้าหลัก  l  สมาชิก  l  ประชาสัมพันธ์  l  องค์ความรู้  l  ชุมชนนักปฏิบัติ l  ผู้เชี่ยวชาญ  l  Blog l  Webboard  l  Director Corner  l  FAQ  l  รายงาน
บทความและความรู้    ชุมชนนักปฎิบัติ  
กรุณา Login เพื่อเข้าใช้งานระบบ
หน้าหลัก > รายงานข้อมูลสถิติ > รายงานสถิติ สำหรับใช้กับการประกันคุณภาพการศึกษา
รายงานสถิติ สำหรับใช้กับการประกันคุณภาพการศึกษา  
รายงานผลการค้นหา
ข้อมูลในช่วงเวลา เริ่มต้น :
ข้อมูลในช่วงเวลา สิ้นสุด : (dd/mm/ปี คศ.)  
ช่วงเวลา : ตั้งแต่ 01/01/2012   ไปจนถึง   02/06/2020  


กราฟแสดงสถิติข้อมูล
สรุปสถิติข้อมูล

จำนวนชุมชน (CoP) จำนวนความรู้ (ใน CoP) จำนวนความรู้ (ใน Blog) จำนวนสมาชิก KMS
96 ชุมชน 486 เรื่อง 175 เรื่อง 326 คน


สรุปสถิติข้อมูล หมวดหมู่ความรู้

หมวดหมู่องค์ความรู้ จำนวนความรู้
(ใน CoP)
จำนวนความรู้
(ใน Blog)
เบ็ตเตล็ด (Generalities) [ cat12032304372497198 ] 413 0
ปรัชญา (Philosophy) [ cat12032304355266955 ] 8 0
ศาสนา (Religion) [ cat12090315560329981 ] 3 0
สังคมศาสตร์ (Social sciences) [ cat12032304361387794 ] 50 0
ภาษา (Language) [ cat12032304362755269 ] 10 0
วิทยาศาสตร์ (Science) [ cat12032304364312977 ] 7 0
วิทยาศาสตร์ประยุกต์หรือเทคโนโลยี (Technology) [ cat12032304370071243 ] 29 0
ศิลปกรรมและการบันเทิง (Arts and recreation) [ cat12032304371287033 ] 8 0
วรรณคดี (Literature) [ cat12051705433535875 ] 0 0
ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ (History and geography) [ cat12051705452185849 ] 1 0
สรุปสถิติข้อมูล หน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน จำนวนความรู้
(ใน CoP)
จำนวนความรู้
(ใน Blog)
สำนักงานตรวจสอบภายใน [cat12120417255891235] 0 0
สำนักอธิการบดี [CAT17061910191131082] 17 17
- สำนักอำนวยการ [cat12120417254093397] 2 3
- กองนิติการ [cat12120417232141690] 5 2
- กองสารสนเทศ [cat12120417170889019] 15 14
ฝ่ายบริหาร [cat12120417135211551] 27 15
- กองแผนยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณ [cat12120417165817275] 1 1
- กองการเงิน [cat12120417222074695] 3 1
- กองบัญชีและควบคุมงบประมาณ [cat12120417225042654] 12 5
- สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ [cat12120417255159075] 0 0
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ [cat12120417130087357] 167 59
- สำนักบริการคอมพิวเตอร์ [cat12120417142786085] 13 20
- ศูนย์ความเป็นเลิศทางการสอน [cat12120417143724938] 97 18
- สำนักหอสมุดกลาง [cat12120417160091271] 57 17
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพองค์กร [cat12120417132579342] 34 16
- กองพัสดุและจัดการทรัพย์สิน [cat12120417224088593] 7 4
- กองอาคารและสิงแวดล้อม [cat12120417230036705] 18 2
- กองบริการสิ่งพิมพ์ [cat12120417231066796] 3 4
- กองจัดการธุรกิจ [cat12120417233234419] 0 0
ฝ่ายวิชาการ [cat12120417140128951] 137 12
- กองประกันคุณภาพการศึกษา [cat12120417172249042] 5 1
- สำนักทะเบียนและประมวลผล [cat12120417234758990] 97 5
- กองวิชาการ [cat12120417242426432] 28 4
ฝ่ายวิจัยและบริการธุรกิจ [cat12120417134051212] 18 22
- ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ [cat12120417193618997] 0 0
- ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ [cat12120417200845161] 0 0
- ศูนย์ธุรกิจครอบครัว [cat12120417201868496] 0 4
- ศูนย์บริการวิชาการ [cat12120417202964014] 2 0
- ศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า [cat12120417205164030] 0 0
- ศูนย์ศึกษาสือและสื่อสารอาเซียน [cat12120417211524617] 0 0
- สถบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์ [cat12120417212562322] 0 0
- สถบันวิจัยเพื่อประเมินและออกแบบนโยบาย [cat12120417214883097] 0 0
- ศูนย์ศึกษาการค้าอาเซียนและลาตินอเมริกา [cat12120417215867065] 0 0
- กองส่งเสริมงานวิจัย [cat12120417220847103] 12 11
ฝ่ายสื่อสารการตลาดและวิเทศสัมพันธ์ [cat12120417131747419] 23 6
- กองวิเทศสัมพันธ์ [CAT17061911151459191] 0 0
- กองประชาสัมพันธ์ [cat12120417162285962] 23 6
- กองส่งเสริมการรับนักศึกษา [cat12120417163282125] 0 0
ฝ่ายกิจการนักศึกษา [cat12120417141426962] 17 8
- กองกิจกรรมนักศึกษา [cat12120417243321917] 8 3
- กองสวัสดิการนักศึกษา [cat12120417244418146] 1 1
- กองการกีฬา [cat12120417245378730] 1 0
- กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย [cat12120417250320769] 0 0
- กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ [cat12120417251533433] 2 2
คณะวิชา [cat12120417133226570] 95 45
- คณะบริหารธุรกิจ [cat12120417174477241] 7 5
- คณะบัญชี [cat12120417180379958] 42 8
- คณะเศรษฐศาสตร์ [cat12120417182335856] 0 0
- คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ [cat12120417183898283] 0 1
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [cat12120417185016231] 12 5
- คณะนิเทศศาสตร์ [cat12120417190017418] 1 2
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ [cat12120417191145672] 3 2
- คณะนิติศาสตร์ [cat12120417192252547] 9 12
บัณฑิตวิทยาลัย [cat12120417173380455] 4 8
วิทยาลัยนานาชาติ [CAT13082715493789365] 5 3
วิทยาลัยผู้ประกอบการ [CAT15030517474296676] 0 0
สถาบันพัฒนาบัณฑิตสู่ความสำเร็จ [CAT17061911160220772] 0 0
©2012 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย