หน้าหลัก  l  สมาชิก  l  ประชาสัมพันธ์  l  องค์ความรู้  l  ชุมชนนักปฏิบัติ l  ผู้เชี่ยวชาญ  l  Blog l  Webboard  l  Director Corner  l  FAQ  l  รายงาน
บทความและความรู้    ชุมชนนักปฎิบัติ  
กรุณา Login เพื่อเข้าใช้งานระบบ
หน้าหลัก > รายงานข้อมูลสถิติ > การติดตามผลการดำเนินการจัดการความรู้
รายงานสถิติ การติดตามผลการดำเนินการจัดการความรู้  
รายงานสรุปการจัดการความรู้
รายงานสรุปการจัดการความรู้ ทั้งหมด

จำนวนชุมชนนักปฎิบัติ จำนวนความรู้ (CoP) จำนวนความรู้ (Blog) ความรู้ที่ถูกสกัดแล้ว ความรู้ที่ถูกนำไปใช้
(It Work)
จำนวนสมาชิก
96 ชุมชน 486 เรื่อง 175 เรื่อง 49 เรื่อง 142 เรื่อง 328 คน


รายงานสรุปการจัดการความรู้ จำแนกตามหน่วยงาน ทั้งหมด

ชื่อหน่วยงาน
จำนวนชุมชน
นักปฎิบัติ (CoP)
จำนวนความรู้
(ใน CoP)
จำนวนความรู้
(ใน Blog)
ความรู้ที่
ถูกสกัดแล้ว
ความรู้ที่
ถูกนำไปใช้
(It work)
จำนวนสมาชิก
ในระบบ
จัดการความรู้
สำนักงานตรวจสอบภายใน 3 ชุมชน 0 เรื่อง 0 เรื่อง 0 เรื่อง 0 เรื่อง 0 คน
สำนักอธิการบดี 2 ชุมชน 17 เรื่อง 17 เรื่อง 0 เรื่อง 0 เรื่อง 15 คน
- สำนักอำนวยการ 5 ชุมชน 2 เรื่อง 3 เรื่อง 0 เรื่อง 0 เรื่อง 6 คน
- กองนิติการ 6 ชุมชน 5 เรื่อง 2 เรื่อง 0 เรื่อง 0 เรื่อง 5 คน
- กองสารสนเทศ 6 ชุมชน 15 เรื่อง 14 เรื่อง 0 เรื่อง 0 เรื่อง 7 คน
ฝ่ายบริหาร 3 ชุมชน 27 เรื่อง 15 เรื่อง 0 เรื่อง 0 เรื่อง 37 คน
- กองแผนยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณ 4 ชุมชน 1 เรื่อง 1 เรื่อง 0 เรื่อง 0 เรื่อง 5 คน
- กองการเงิน 4 ชุมชน 3 เรื่อง 1 เรื่อง 0 เรื่อง 0 เรื่อง 5 คน
- กองบัญชีและควบคุมงบประมาณ 5 ชุมชน 12 เรื่อง 5 เรื่อง 0 เรื่อง 0 เรื่อง 9 คน
- สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 6 ชุมชน 0 เรื่อง 0 เรื่อง 0 เรื่อง 0 เรื่อง 4 คน
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 ชุมชน 167 เรื่อง 59 เรื่อง 0 เรื่อง 0 เรื่อง 56 คน
- สำนักบริการคอมพิวเตอร์ 7 ชุมชน 13 เรื่อง 20 เรื่อง 0 เรื่อง 0 เรื่อง 9 คน
- ศูนย์ความเป็นเลิศทางการสอน 10 ชุมชน 97 เรื่อง 18 เรื่อง 0 เรื่อง 0 เรื่อง 12 คน
- สำนักหอสมุดกลาง 9 ชุมชน 57 เรื่อง 17 เรื่อง 0 เรื่อง 0 เรื่อง 25 คน
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพองค์กร 3 ชุมชน 34 เรื่อง 16 เรื่อง 0 เรื่อง 0 เรื่อง 25 คน
- กองพัสดุและจัดการทรัพย์สิน 4 ชุมชน 7 เรื่อง 4 เรื่อง 0 เรื่อง 0 เรื่อง 10 คน
- กองอาคารและสิงแวดล้อม 4 ชุมชน 18 เรื่อง 2 เรื่อง 0 เรื่อง 0 เรื่อง 2 คน
- กองบริการสิ่งพิมพ์ 3 ชุมชน 3 เรื่อง 4 เรื่อง 0 เรื่อง 0 เรื่อง 3 คน
- กองจัดการธุรกิจ 2 ชุมชน 0 เรื่อง 0 เรื่อง 0 เรื่อง 0 เรื่อง 1 คน
ฝ่ายวิชาการ 2 ชุมชน 137 เรื่อง 12 เรื่อง 0 เรื่อง 0 เรื่อง 55 คน
- กองประกันคุณภาพการศึกษา 8 ชุมชน 5 เรื่อง 1 เรื่อง 0 เรื่อง 0 เรื่อง 12 คน
- สำนักทะเบียนและประมวลผล 8 ชุมชน 97 เรื่อง 5 เรื่อง 0 เรื่อง 0 เรื่อง 29 คน
- กองวิชาการ 5 ชุมชน 28 เรื่อง 4 เรื่อง 0 เรื่อง 0 เรื่อง 9 คน
ฝ่ายวิจัยและบริการธุรกิจ 4 ชุมชน 18 เรื่อง 22 เรื่อง 0 เรื่อง 0 เรื่อง 14 คน
- ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ 2 ชุมชน 0 เรื่อง 0 เรื่อง 0 เรื่อง 0 เรื่อง 1 คน
- ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ 2 ชุมชน 0 เรื่อง 0 เรื่อง 0 เรื่อง 0 เรื่อง 0 คน
- ศูนย์ธุรกิจครอบครัว 2 ชุมชน 0 เรื่อง 4 เรื่อง 0 เรื่อง 0 เรื่อง 2 คน
- ศูนย์บริการวิชาการ 3 ชุมชน 2 เรื่อง 0 เรื่อง 0 เรื่อง 0 เรื่อง 1 คน
- ศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า 2 ชุมชน 0 เรื่อง 0 เรื่อง 0 เรื่อง 0 เรื่อง 0 คน
- ศูนย์ศึกษาสือและสื่อสารอาเซียน 2 ชุมชน 0 เรื่อง 0 เรื่อง 0 เรื่อง 0 เรื่อง 0 คน
- สถบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์ 2 ชุมชน 0 เรื่อง 0 เรื่อง 0 เรื่อง 0 เรื่อง 0 คน
- สถบันวิจัยเพื่อประเมินและออกแบบนโยบาย 2 ชุมชน 0 เรื่อง 0 เรื่อง 0 เรื่อง 0 เรื่อง 0 คน
- ศูนย์ศึกษาการค้าอาเซียนและลาตินอเมริกา 2 ชุมชน 0 เรื่อง 0 เรื่อง 0 เรื่อง 0 เรื่อง 0 คน
- กองส่งเสริมงานวิจัย 3 ชุมชน 12 เรื่อง 11 เรื่อง 0 เรื่อง 0 เรื่อง 7 คน
ฝ่ายสื่อสารการตลาดและวิเทศสัมพันธ์ 4 ชุมชน 23 เรื่อง 6 เรื่อง 0 เรื่อง 0 เรื่อง 2 คน
- กองวิเทศสัมพันธ์ 1 ชุมชน 0 เรื่อง 0 เรื่อง 0 เรื่อง 0 เรื่อง 0 คน
- กองประชาสัมพันธ์ 6 ชุมชน 23 เรื่อง 6 เรื่อง 0 เรื่อง 0 เรื่อง 2 คน
- กองส่งเสริมการรับนักศึกษา 4 ชุมชน 0 เรื่อง 0 เรื่อง 0 เรื่อง 0 เรื่อง 0 คน
ฝ่ายกิจการนักศึกษา 5 ชุมชน 17 เรื่อง 8 เรื่อง 0 เรื่อง 0 เรื่อง 13 คน
- กองกิจกรรมนักศึกษา 6 ชุมชน 8 เรื่อง 3 เรื่อง 0 เรื่อง 0 เรื่อง 4 คน
- กองสวัสดิการนักศึกษา 3 ชุมชน 1 เรื่อง 1 เรื่อง 0 เรื่อง 0 เรื่อง 2 คน
- กองการกีฬา 2 ชุมชน 1 เรื่อง 0 เรื่อง 0 เรื่อง 0 เรื่อง 2 คน
- กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย 2 ชุมชน 0 เรื่อง 0 เรื่อง 0 เรื่อง 0 เรื่อง 0 คน
- กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 1 ชุมชน 2 เรื่อง 2 เรื่อง 0 เรื่อง 0 เรื่อง 3 คน
คณะวิชา 5 ชุมชน 95 เรื่อง 45 เรื่อง 0 เรื่อง 0 เรื่อง 101 คน
- คณะบริหารธุรกิจ 4 ชุมชน 7 เรื่อง 5 เรื่อง 0 เรื่อง 0 เรื่อง 11 คน
- คณะบัญชี 7 ชุมชน 42 เรื่อง 8 เรื่อง 0 เรื่อง 0 เรื่อง 32 คน
- คณะเศรษฐศาสตร์ 3 ชุมชน 0 เรื่อง 0 เรื่อง 0 เรื่อง 0 เรื่อง 1 คน
- คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ 3 ชุมชน 0 เรื่อง 1 เรื่อง 0 เรื่อง 0 เรื่อง 4 คน
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ชุมชน 12 เรื่อง 5 เรื่อง 0 เรื่อง 0 เรื่อง 11 คน
- คณะนิเทศศาสตร์ 3 ชุมชน 1 เรื่อง 2 เรื่อง 0 เรื่อง 0 เรื่อง 6 คน
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 ชุมชน 3 เรื่อง 2 เรื่อง 0 เรื่อง 0 เรื่อง 3 คน
- คณะนิติศาสตร์ 4 ชุมชน 9 เรื่อง 12 เรื่อง 0 เรื่อง 0 เรื่อง 16 คน
บัณฑิตวิทยาลัย 4 ชุมชน 4 เรื่อง 8 เรื่อง 0 เรื่อง 0 เรื่อง 3 คน
วิทยาลัยนานาชาติ 2 ชุมชน 5 เรื่อง 3 เรื่อง 0 เรื่อง 0 เรื่อง 3 คน
วิทยาลัยผู้ประกอบการ 1 ชุมชน 0 เรื่อง 0 เรื่อง 0 เรื่อง 0 เรื่อง 0 คน
สถาบันพัฒนาบัณฑิตสู่ความสำเร็จ 1 ชุมชน 0 เรื่อง 0 เรื่อง 0 เรื่อง 0 เรื่อง 0 คน
©2012 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย