หน้าหลัก  l  สมาชิก  l  ประชาสัมพันธ์  l  องค์ความรู้  l  ชุมชนนักปฏิบัติ l  ผู้เชี่ยวชาญ  l  Blog l  Webboard  l  Director Corner  l  FAQ  l  รายงาน
บทความและความรู้    ชุมชนนักปฎิบัติ  
กรุณา Login เพื่อเข้าใช้งานระบบ
หน้าหลัก > ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ระบบ ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ (Expertise)
เป็นฐานข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ในองค์กร
เพิ่มข้อมูลความเชี่ยวชาญ [+]
ค้นหาและกรองข้อมูล  
ค้นหาจากคำสำคัญ :
  (ค้นหาจาก : ชื่อ-สกุล , ความเชียวชาญ) การเรียงลำดับข้อมูล :
ฝ่าย/เทียบเท่า : รูปแบบการเรียงข้อมูล :
คณะ/หน่วยงาน/เทียบเท่า : จำนวนต่อหน้า :
ประเภทความเชี่ยวชาญ :
ทุกประเภท
1) สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
      1.1) คณิตศาสตร์และสถิติ
      1.2) ฟิสิกส์
      1.3) ดาราศาสตร์
      1.4) วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกและอวกาศธรณีวิทยา
      1.5) อุทกวิทยา
      1.6) ฟิสิกส์ของสิ่งแวดล้อม
      1.7) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ )
2) สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
      2.1) วิทยาศาสตร์การแพทย์
      2.2) แพทยศาสตร์
      2.3) สาธารณสุข
      2.4) เทคนิคการแพทย์
      2.5) พยาบาลศาสตร์
      2.6) ทันตแพทยศาสตร์
      2.7) สังคมศาสตร์การแพทย์
      2.8) และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ )
3) สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
      3.1) อนินทรีย์เคมี
      3.2) อินทรีย์เคมี
      3.3) ชีวเคมี
      3.4) เคมีอุตสาหกรรม
      3.5) อาหารเคมีเคมีโพลิเมอร์
      3.6) เคมีวิเคราะห์
      3.7) ปิโตรเคมี
      3.8) เคมีสิ่งแวดล้อม
      3.9) เคมีเทคนิค
      3.10) นิวเคลียร์เคมีเคมีเชิงฟิสิกส์
      3.11) เคมีชีวภาพ
      3.12) เภสัชเคมี และเภสัชวิเคราะห์
      3.13) เภสัชกรรมเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
      3.14) เครื่องสำอาง
      3.15) เภสัชเวท
      3.16) เภสัชชีวภาพ
      3.17) และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
      3.18) เภสัชอุตสาหกรรม
4) สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
      4.1) ทรัพยากรพืช
      4.2) การป้องกัน กำจัดศัตรูพืช
      4.3) ทรัพยากรสัตว์
      4.4) ทรัพยากรประมงทรัพยากรป่าไม้
      4.5) ทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตรอุตาสาหกรรมเกษตร
      4.6) ระบบเกษตร
      4.7) ทรัพยากรดิน
      4.8) ธุรกิจการเกษตร
      4.9) วิศวกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร
      4.10) สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร
      4.11) วิทยาศาสตร์ชีวภาพและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5) สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
      5.1) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
      5.2) วิศวกรรมศาสตร์อุตสาหกรรมวิจัย
      5.3) และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6) สาขาปรัชญา
      6.1) ปรัชญา
      6.2) ประวัติศาสตร์
      6.3) โบราณคดี วรรณคดี
      6.4) ศิลปกรรม
      6.5) สถาปัตยกรรม
      6.6) ศาสนา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
7) สาขานิติศาสตร์
      7.1) กฎหมายมหาชน
      7.2) กฎหมายเอกชน
      7.3) กฎหมายอาญา
      7.4) กฎหมายเศรษฐกิจ
      7.5) กฎหมายธุรกิจ
      7.6) กฎหมายระหว่างประเทศ
      7.7) กฎหมายระหว่างประเทศ
      7.8) กฎหมายวิธีพิจารณาความและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
8) สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
      8.1) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
      8.2) นโยบายศาสตร์
      8.3) อุดมการณ์ทางการเมือง
      8.4) สถาบันทางการเมือง
      8.5) ชีวิตทางการเมือง
      8.6) สังคมวิทยาทางการเมือง
      8.7) ระบบการเมือง
      8.8) ทฤษฎีการเมือง
      8.9) รัฐประศาสนศาสตร์
      8.10) มติสาธารณะ
      8.11) ยุทธศาสตร์เพื่อความมั่นคง
      8.12) เศรษฐศาสตร์การเมือง
      8.13) และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
9) สาขาเศรษฐศาสตร์
10) สาขาสังคมวิทยา
11) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
      11.1) ออกแบบระบบ
12) สาขาการศึกษา
  รายการ ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ (แสดงเฉพาะผู้ที่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ)
Total 56, Page 1/3 
First
Back
1
2
3
Next
Last
นางสาว สิริรัตน์ อานามนารถ
ตำแหน่ง อาจารย์ที่ปรึกษากองกิจกรรมนักศึกษา
สังกัด ฝ่ายกิจการนักศึกษา , กองกิจกรรมนักศึกษา
สาขาสังคมวิทยา
Profile
นาย สายชล ผลศิริ
ตำแหน่ง นายช่าง
สังกัด ฝ่ายพัฒนาศักยภาพองค์กร , กองอาคารและสิงแวดล้อม

Profile
นาง nongnaphat akkosol
สังกัด ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ , สำนักหอสมุดกลาง

Profile
นาย เมธา คงเมือง
สังกัด ฝ่ายสื่อสารการตลาดและวิเทศสัมพันธ์ , กองประชาสัมพันธ์
สาขาสังคมวิทยา
Profile
นางสาว นลินี เวชวิริยกุล
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
สังกัด คณะวิชา , คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ , คณิตศาสตร์และสถิติ
Profile
นางสาว สำราญ คุ้มกลิ่นวงษ์
ตำแหน่ง นักวิชาการ
สังกัด ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ , ศูนย์ความเป็นเลิศทางการสอน
สาขาการศึกษา
Profile
นาง Umakamol Sunthonsurat
สังกัด ฝ่ายวิจัยและบริการธุรกิจ , ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ
คณิตศาสตร์และสถิติ , สาขาเศรษฐศาสตร์
Profile
นางสาว Anchalee Preedapatraphong
สังกัด ฝ่ายบริหาร , กองบัญชีและควบคุมงบประมาณ
ศาสนา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Profile
นางสาว Jirarat Pipatnarapong
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
สังกัด คณะวิชา , คณะบัญชี
สาขาการศึกษา
Profile
นาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์
ตำแหน่ง ประธานKM คณะบัญชี
สังกัด คณะวิชา , คณะบัญชี
สาขาสังคมวิทยา , สาขาการศึกษา
Profile
นางสาว เยาวลักษณ์ ไพฑูรย์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
สังกัด คณะวิชา , คณะบัญชี
ชีวิตทางการเมือง , รัฐประศาสนศาสตร์ , สาขาสังคมวิทยา
Profile
นาง Janjao Supornrungcharoen
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
สังกัด คณะวิชา , คณะบัญชี
สาขาสังคมวิทยา
Profile
นาง จันทิมา เขียวแก้ว
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
สังกัด คณะวิชา , คณะนิเทศศาสตร์
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
Profile
นาง ราตรี แย้มต่วน
ตำแหน่ง นักวิชาการ
สังกัด สำนักอธิการบดี , กองสารสนเทศ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
Profile
นางสาว Kanokkarn Kitsiri
ตำแหน่ง นักวิชาการ-นักวิเคราะห์ระบบ
สังกัด สำนักอธิการบดี , กองสารสนเทศ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
Profile
นางสาว สิริธร สงขวัญ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
สังกัด ฝ่ายบริหาร
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
Profile
นางสาว Tapanee Thongpan
ตำแหน่ง นักวิชาการ
สังกัด ฝ่ายบริหาร , กองแผนยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณ
สาขาสังคมวิทยา
Profile
นาง วิไล สุขสมยุติ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงาน
สังกัด ฝ่ายวิจัยและบริการธุรกิจ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ) , และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ) , และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง , สาขาการศึกษา , ฟิสิกส์ , วิทยาศาสตร์การแพทย์
Profile
นางสาว มนสิชา แดงรัศมีโสภณ
ตำแหน่ง นักวิจัย
สังกัด ฝ่ายวิจัยและบริการธุรกิจ
คณิตศาสตร์และสถิติ , สาขาเศรษฐศาสตร์
Profile
นาย Developer UTCCKMS
ตำแหน่ง System Analyst
สังกัด ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ , ศูนย์ความเป็นเลิศทางการสอน
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช , ฟิสิกส์ของสิ่งแวดล้อม , อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ) , สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ , วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกและอวกาศธรณีวิทยา , อุทกวิทยา
Profile
Total 56, Page 1/3 
First
Back
1
2
3
Next
Last©2012 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย