หน้าหลัก  l  สมาชิก  l  ประชาสัมพันธ์  l  องค์ความรู้  l  ชุมชนนักปฏิบัติ l  ผู้เชี่ยวชาญ  l  Blog l  Webboard  l  Director Corner  l  FAQ  l  รายงาน
บทความและความรู้    ชุมชนนักปฎิบัติ  
กรุณา Login เพื่อเข้าใช้งานระบบ
หน้าหลัก > ชุมชนนักปฏิบัติ > ชุมชน ชุมชนคนบัญชี > กระดานความรู้
ชุมชนคนบัญชี
5 ความรู้ , 0 ความรู้ที่สกัดแล้ว , 7 สมาชิก  
กระดานความรู้
ความรู้ที่สกัดแล้ว
ข้อมูล CoP
รายชื่อสมาชิก
ปฎิทินกิจกรรม
กระดานความรู้
5 ความรู้
0 ความรู้ที่สกัดแล้ว
โดย Sarinee Thangsathapornphun
เมื่อวันที่ 20/06/2559 เวลา 13:10:51 น.
เรื่อง การใช้งาน App GoodNotes
โดย ผศ.สาริณี ตั้งสถาพรพันธ์ ...

Reply อ่านรายละเอียด Like10  It Work0  Reply0  Comment487
Like 10 คน ถูกใจสิ่งนี้
โดย Sarinee Thangsathapornphun
เมื่อวันที่ 20/06/2559 เวลา 13:08:43 น.
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
โดย ผศ.สุกัญญา ต่ออภิชาตตระกูล ...

Reply อ่านรายละเอียด Like10  It Work0  Reply0  Comment481
Like 10 คน ถูกใจสิ่งนี้
โดย Sarinee Thangsathapornphun
เมื่อวันที่ 20/06/2559 เวลา 13:07:39 น.
องค์ความรู้ เรื่อง ธุรกิจนวัตกรรมจากงานวิจัย
โดย ผศ.สุริยุ เมืองขุนรอง ...

Reply อ่านรายละเอียด Like9  It Work0  Reply0  Comment492
Like 9 คน ถูกใจสิ่งนี้
โดย Sarinee Thangsathapornphun
เมื่อวันที่ 20/06/2559 เวลา 12:59:22 น.
องค์ความรู้ เรื่อง สรุปการแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี เพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามมาตรการบัญชีชุดเดียว
โดย อาจารย์ศุภญา กิจกมลวัฒน์ ...

Reply อ่านรายละเอียด Like10  It Work0  Reply0  Comment527
Like 10 คน ถูกใจสิ่งนี้
โดย ยุวดี เจียมวัฒนศิริกิจ
เมื่อวันที่ 28/05/2555 เวลา 09:59:12 น.
มาตรฐานบัญชี NPAE
มาตรฐานการบัญชีกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ PAE ได้จัดทำและกำหนดเวลาถือปฏิบัติไว้ชัดเจนแล้ว สภาวิชาชีพบัญชีไม่ได้ละเลยธุรกิจที่เป็นกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ NPAE ส่วนใหญ่ของประเทศ จึงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นเพื่อช่วยพิจารณาเกณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับ NPAE เหล่านี้ ผลการศึกษา IFRS for SME พบว่า หลักการส่วนใหญ่เหมือน IFRS ชุดใหญ่ โดยไม่มีข้อกำหนดเฉพาะเรื่อง กำไรต่อหุ้น งบการเงินระหว่างกาล สัญญาประกันภัย สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย ดังนั้น ถ้า NPAE ต้องป ...

Reply อ่านรายละเอียด Like6  It Work1  Reply0  Comment447
Like 6 คน ถูกใจสิ่งนี้
It Work 1 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)
คะแนน Rating ที่ได้
คะแนน Rating ที่ได้
  (0.00/5)
* ร่วมโหวตได้เฉพาะสมาชิกของชุมชน
สมาชิกแนะนำ
มีสมาชิกทั้งหมด 7 คน
ยุวดี
Jirarat
Kuanjai
Sarinee
Decha
สุนีย์
Chairat


©2012 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย