หน้าหลัก  l  สมาชิก  l  ประชาสัมพันธ์  l  องค์ความรู้  l  ชุมชนนักปฏิบัติ l  ผู้เชี่ยวชาญ  l  Blog l  Webboard  l  Director Corner  l  FAQ  l  รายงาน
บทความและความรู้    ชุมชนนักปฎิบัติ  
กรุณา Login เพื่อเข้าใช้งานระบบ
หน้าหลัก > ชุมชนนักปฏิบัติ > ชุมชน ชุมชน วิศวกรรม > กระดานความรู้
ชุมชน วิศวกรรม
6 ความรู้ , 0 ความรู้ที่สกัดแล้ว , 11 สมาชิก  
กระดานความรู้
ความรู้ที่สกัดแล้ว
ข้อมูล CoP
รายชื่อสมาชิก
ปฎิทินกิจกรรม
Facebook
กระดานความรู้
6 ความรู้
0 ความรู้ที่สกัดแล้ว
โดย Phibul Nakseedee
เมื่อวันที่ 11/09/2556 เวลา 14:42:30 น.
จบวิศวะจำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรหรือไม่
ใบประกอบวิชาชีพวิศวกร หรือใบกว. จำเป็นสำหรับการทำงานของวิศวกรบางสาขาเท่านั้น เฉพาะงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้งานและสาธารณชน จะต้องได้รับการอบรมและทดสอบจากสภาวิศวกรในดัานจรรยาบรรณ ความปลอดภัย กฎหมายท้องถิ่นเกี่ยวกับงานวิศวกรรมผลกระทบสิ่งแวดล้อม และทักษะวิศวกรรม เสียก่อนจึงจะได้เป็นวิศวกรที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ซึ่งมีทั้งหมด 8 สาขา ดังนี้ 1. งานวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 5. งานวิศวกรรมอุตสาหการ 2. วิศวกรรมไฟฟ้าสื่ ...

Reply อ่านรายละเอียด Like1  It Work0  Reply2  Comment403
Like 1 คน ถูกใจสิ่งนี้
โดย Phibul Nakseedee
เมื่อวันที่ 11/09/2556 เวลา 13:02:31 น.
เงินเดือนเฉลี่ยในแต่ละคณะของบัณฑิตที่จบใหม่
  เปิดเงินเดือนเด็กจบใหม่แต่ละคณะ... สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยข้อมูลอาชีพที่ได้รับเงินเดือนมากสุดในกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ โดยพบว่าเป็นของ 3 อาชีพ คือ แพทย์ ทันตะ เภสัชกร ตามลำดับ สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำรวจค่าตอบแทนภาคเอกชน ประจำปี 2554 โดยพบว่า ระดับปริญญาหรือเทียบเท่า ที่เพิ่งจบการศึกษานั้น สำหรับเงินเดือนขั้นต่ำ อาชีพแพทย์ ไม่หลุดการสำรวจในครั้งนี้ โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดให้อยู่ในกลุ่มที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอกหรือเทียบเท่า โดยแพ ...

โดย Phibul Nakseedee
เมื่อวันที่ 11/09/2556 เวลา 10:50:50 น.
ข้อแตกต่างระหว่างวิศวกรรมปิโตเคมีต่างกับวิศวกรรมเคมี
ถามวิศวะ:  วิศวกรรมปิโตเคมีต่างกับวิศวกรรมเคมีอย่างไร ก่อนอื่นที่นำเรื่องนี้มาเล่าสู่กัน ก็เพราะว่าลูกสาวจบวิศวกรรมเคมีจุฬาฯ และกำลังศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)  Doctor of Philosophy Program in Environmental Management  ที่จุฬาฯ อยากให้เขาได้ทำงานดีๆ และอีกอย่างหนึ่งมีน้องๆ ในห้องซึ่งมีลูกชายเรียนอยู่ ม.ปลาย เขาอยากจะทราบข้อมูลด้านนี้ครับ หากท่านใดสนใจ อยากให้ลูกๆ เรียนด้านนี้ จะได้มีเวลาเตรียมตัวให้พ ...

โดย ชนิตร์นันทน์ กุลทนันท์
เมื่อวันที่ 28/05/2555 เวลา 10:18:03 น.
ความเป็นมาของ "วิศวกรรม"
แนวคิดทางวิศวกรรมศาสตร์นั้นมีปรากฏมาแต่ยุคโบราณกาลแล้ว นับแต่มนุษย์สามารถประดิษฐ์เครื่องมือพื้นฐาน เช่น ล้อ, รอก และคาน เครื่องมือประดิษฐ์เหล่านั้นถูกนิยามถึงในวิศวกรรมศาตร์ยุคปัจจุบันและถูกใช้ประโยชน์ในงานกลศาสตร์พื้นฐานเพื่อการพัฒนาเครื่องมือและวัตถุ คำว่า engineering ในภาษาอังกฤษ อันหมายถึงวิศวกรรมศาสตร์นั้น ถูกสร้างมาจากคำว่า engineer ซึ่งคำๆนี้สามารถสืบย้อนกลับไปได้ถึง ค.ศ. 1325 เมื่อคำว่า engine’er (อันมีความหมายว่า ผู้ใช้งานเครื่องจักร) นั้น เดิมทีหมายถึง "ผู้สร้างเครื่อ ...

Reply อ่านรายละเอียด Like2  It Work1  Reply0  Comment449
Like 2 คน ถูกใจสิ่งนี้
It Work 1 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)
โดย ชนิตร์นันทน์ กุลทนันท์
เมื่อวันที่ 28/05/2555 เวลา 10:12:58 น.
ข้อแตกต่างระหว่างวิศวกรรมโลจิสติกส์ (Logistics Engineering) และการบริหารจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management)
วิศวกรรมโลจิสติกส์ (Logistics Engineering) จะเน้นการออกแบบ (Design) กระบวนการจัดการ ธุรกิจอุตสาหกรรม โรงงาน เช่น การออกแบบคลังสินค้า การออกแบบระบบการขนส่ง การกระจายสินค้า ฯลฯ นอกจากนี้ยังเน้นการคิดเป็นระบบและแก้ไขปัญหา การบริหารการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management) จะเน้นการปฎิบัติและการบริหารการจัดการ (Management) ธุรกิจประเภทผู้ให้บริการโลจิสติกส์ เช่น Import-Export Freight Forwarders ฯลฯ นอกจากนี้ยังเน้นการเจรจาต่อรองและบริหารโครงการ ไปทางแนวบริหาร ...

Reply อ่านรายละเอียด Like4  It Work1  Reply1  Comment436
Like 4 คน ถูกใจสิ่งนี้
It Work 1 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)
โดย ชนิตร์นันทน์ กุลทนันท์
เมื่อวันที่ 28/05/2555 เวลา 10:01:20 น.
การพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับเนื้อสัตว์
เวลาซื้อเนื้อวัวจากซุปเปอร์มาร์เก็ต นั้นมีตัวเลขสอบกลับที่มาของแหล่งผลิต เคยลองใช้กันไหมที่ http://www.thaitrace.net/index.php เป็นโครงการงานวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ สำนักอนามัย ลองตรวจสอบแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์กัน ซึ่งเป็นหนึ่งแนวคิดสำคัญในการให้เกินความปลอดภัยในอาหาร และใช้กับอุตสาหกรรมชั้นนำทั่วไป ...

Reply อ่านรายละเอียด Like3  It Work1  Reply0  Comment445
Like 3 คน ถูกใจสิ่งนี้
It Work 1 คน ได้นำความรู้นี้ไปใช้งาน (It Work)
คะแนน Rating ที่ได้
คะแนน Rating ที่ได้
  (0.00/5)
* ร่วมโหวตได้เฉพาะสมาชิกของชุมชน


©2012 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย